دختر در رویا

آموزشی

رویا

در این آموزش کار با استفاده از clipping mask ، adjustment layer ،  smart layer و  layer mask این تصویر انتزاعی زیبا را طراحی کنید. توجه : این آموزش جزء…