اموزش فتوشاپ

آموزشی

دریا در جام

در این آموزش کار با استفاده از clipping mask ، adjustment layer ،  smart layer و layer mask این تصویر انتزاعی زیبا را طراحی کنید . توجه : این آموزش…